ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2010

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೨೮

ಎನ್ನ ತೋಳ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲಿ ಕಂದ
ಹೂದುಟಿಯಲಿ ಅಡಗಿದ ಕೋಟಿ ನಗು
ನಕ್ಕು ನಲಿದು ದಣಿದು ನಿದ್ರಿಸುತಿರೆ
ಮನ ಮಮತೆಯ ಕಡಲು - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ