ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 27, 2008

ಮೊದಲ ಮಾತು

ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಗ್. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಅದು ಇಂದು ನನಸಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಚಿತ್ರಣ, ಚುಟುಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸದಾ ನನ್ನ ಹಾಗು ನನ್ನೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೇಲಿರಲಿ.