ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 25, 2009

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೨೫

ಗೊಂಬೆ ಹೊಸತಿರಲು ತಾಸೊಂದರ ಆಟ,
ಬಳಿಕ ಅದ ಬಿಸುಟು ಮತ್ತೊಂದರ ಹಠ.
ಒಮ್ಮೆ ತಣಿದ ಆಸೆಯ ವಸ್ತುವಿನ್ನು ಸಾಕು;
ಆಸೆಯಮಲು ಕ್ಷಣಿಕ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: