ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2010

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೨೬

ಉಡುವಾಸೆ ತೊಡುವಾಸೆ ಮುಡಿವಾಸೆ

ಮೂಸುವಾಸೆ   ಉಣುವಾಸೆ ಕುಡಿವಾಸೆ
ಕೇಳುವಾಸೆ   ಕಾಣುವಾಸೆ ಮುದ್ದಿಸುವಾಸೆ 
ಆಸೆ ಅತಳ ಭಾಂಡ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: