ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೨

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳಕ ಕುಡಿಮಿಂಚು
ತಾಮಸದ ಕರಿ ನೆರಳ ಸರಿಯಿತು ಸಂಚು
ಕತ್ತಲೆಯ ಸುಖಭೂತ ನರಳಿ ಬಸವಳಿಯೆ
ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಅರಳಿತು - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: