ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24, 2009

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೨೩

ಯಾವ ರಾಗದಿ ಯಾವ ರಸ ಒಸರುವುದೊ
ಆಲಿಸಿ ಮನ ದ್ರವಿಸುವುದು; ಕುಣಿವುದು, ತಣಿವುದು.
ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಭಾವನೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರವಿದು
ಭಾವ ಪಟಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸೂತ್ರ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: