ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2009

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೧೯

ಮನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದೂ ತಲೆಕೆಳಗು !
ಬೆಳಕ ಹಾದಿಗಿಂತ ಗವಿಯಂಕುಡೊಂಕೇ ಬೆಡಗು.
ದೊರೆತ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲದರ ಕೊರಗೇ ನೆಚ್ಚಾಗೆ,
ಮನಕೆ ಕಣ್ಣೀರ ಹುಚ್ಚು - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: