ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೮

ಸಂಕಲ್ಪದಿಂ ಜೀವದ ಚಲನ ವಿಕಸಂಗಳು
ಶಯನ, ಪೋಷಣ, ಮಿಥುನ, ಭ್ರಮಣಂಗಳು
ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿಯಿಂ ತೃಪ್ತಿ, ಅದುವೇ ಮರಣ
ಜೀವಸೆಲೆ ಅತೃಪ್ತ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: