ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2008

ಪೆದ್ದುಗುಂಡನ ರಗಳೆ - ೧೦

ಕಾಸಗಲ ಅಕ್ಷಿ ಪಟದಿ ಕೋಟಿ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಹಿಡಿಯ ಹೃದಯದಿ ಭಾವನೆಗಳ ಕಡಲು
ಭೌತ ಪರಿಧಿಯೊಳ್ ಭಾವಾನುಭವ ಅನಂತ
ಮಿತದೊಳಪರಿಮಿತ - ಪೆದ್ದುಗುಂಡ
-----------------------------
ಕಾಸಗಲ = ಕಾಸು ನಾಣ್ಯದಷ್ಟು ಅಗಲ
ಅಕ್ಷಿ ಪಟದಿ = ಕಣ್ಣಿನ ಪಟಲದಲ್ಲಿ (ರೆಟಿನಾ)
ಹಿಡಿಯ = ಹಿಡಿಯಷ್ಟು (ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: